Witaj. Dzisiaj jest:  20-01-2018. Życzymy udanych zakupów.
 
zaawansowane  Ilość towarów: 0  Wartość: 0.00 PLN Pokaż koszyk | Złóż zamówienie
 
 

Unity dentystyczne
Akcesoria do unitów
Kompresory dentystyczne
Ssaki dentystyczne
Krzesełka dentystyczne
Mikroskopy stomatologiczne
Asystory
Sterylizacja
Rentgeny
Endometria
Lasery stomatologiczne
Dezynfekcja
Części zamienne
 

Lampa polimeryzacyjna TKD Moon


------------------------
Pokaż wszystkie

 

 Regulamin

Regulamin sklepu e-market

 

Korzystając z usług sklepu internetowego ANPOL sp. j automatycznie akceptują Państwo warunki określone w Regulaminie. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe warunki, prosimy o nie składanie zamówień drogą online.


§1 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży towarów pomiędzy Sprzedawcą, a Kupującym na odległość oraz korzystania przez Kupującego ze sklepu e-market, dostępnego pod adresem: www.an-pol.com.pl/sklep

2. W zakresie umów zawieranych online Regulamin e-market jest zgodny z art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną / Dz.U.2013.1422 ze zmianami./. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu i ma zastosowanie od momentu złożenia zamówienia przez Kupującego.

3.Wszystkie informacje zawarte na stronie e-market, odnoszące się do produktów, ich cen i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, jedynie propozycję zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.


§2 Określenia

1.Sprzedawca – ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp.j, działająca pod adresem: 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 60. NIP: 526 00 18 689.

2.Kontakt internetowy – dostępny pod adresem : www.an-pol.com.pl/sklep, za pomocą którego Kupujący może zamawiać 24 godziny na dobę, codziennie, usługę sprzedaży świadczoną drogą elektroniczną przez ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j

3.Kupujący – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznała zdolność prawną, wykorzystująca stronę internetową dla zakupów online od ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp.j

4.Umowa – ustalenie zawierane online pomiędzy Kupującym a ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp.j


§3 Usługi

1. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j  prowadzi za pomocą strony internetowej sprzedaż online towarów oferowanych przez Spółkę, zgodnie z ich opisem znajdującym się na stronie internetowej i na życzenie Kupującego .

2.Wszelkie informacje na stronie e-market (logo, nazwy, cenniki) należą do ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j lub podmiotów współpracujących są chronione prawami autorskim oraz prawami do znaków  towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej.

3.Nie dopuszcza się wykorzystywania zasobów strony do prowadzenia przez Kupującego działalności gospodarczej, opartej o informacje zawarte na www.an-pol.com.pl/sklep

 

§4 Warunki Umowy

1.Kupujący może korzystać z zakupów towarów dostępnych przez stronę www.an-pol.com.pl/sklep z zastrzeżeniem spełnienia wymogów, określonych w §5 Regulaminu, po zaakceptowaniu jego postanowień.

2.Postanowienia Regulaminu mają charakter porozumienia ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j  z Kupującym i określa podstawy prawne i warunki Umowy.

3.Kupujący obowiązany jest do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu.

4. Kupujący i firma  ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp.j. są Stronami niniejszej Umowy.

5.Kupujący potwierdza, że posiada zdolność do czynności prawnych i do zawierania prawnie wiążących zobowiązań, akceptując warunki Regulaminu przyjmuje na siebie odpowiedzialność finansową za wykonanie Umowy.

6.Kupujący zapewnia, że zawiera Umowę zgodnie z obowiązującym prawem.

7. Warunkami zawarcia Umowy jest: podania kompletnych danych, akceptacja warunków Regulaminu i dokonanie opłaty za zamówiony towar.

8.Ceny podane na stronie internetowej www.an-pol.com.pl/sklep są cenami brutto. Do każdego zakupionego towaru wystawiana jest faktura VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu.

9.Kolejność czynności przy zamówieniu sprowadza się do:

- wejścia na  www.an-pol.com.pl/sklep,

- wyboru towaru,

- przeniesienie towaru do koszyka

- wpisanie danych Kupującego i adresu dostawy,

- wyboru sposobu odbioru towaru,

- po wybraniu sposobu płatności i ewentualnym opłaceniu, na podany adres e-mail prześlemy   wiadomość z potwierdzeniem dokonania zamówienia.

- możliwe są następujące sposoby płatności:
             *przelewem na wskazany rachunek bankowy

             / jeżeli odpowiednia wpłata za wybrany towar nie wpłynie na konto do 10 dni   

              roboczych oferta  przestanie być aktualna /

             moment zawarcia Umowy nastąpi w chwili prawidłowego dokonania opłaty za towar,

             etapem kończącym umowy jest dostarczenie  towaru pod wskazany adres,

 *inną formą zapłaty za towar jest dostawa „za pobraniem”

10. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. jest zobowiązana do wydania lub dostarczenia zamówionego towaru w terminie wskazanym przez Sprzedawcę przy zamawianiu towarów, a w przypadkach uzasadnionych ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu, o czym zostanie bezzwłocznie poinformowany Kupujący.

11.Wysyłka towarów jest możliwa jedynie w dni robocze w 9.00-16.00


§5 Warunki techniczne korzystania z e-market

1.Właściwe korzystanie ze Strony www.an-pol.com.pl/sklep jest jeżeli Kupujący używa:

przeglądarki: Internet Explorer, Firefox, Chrom, Opera, Safari,  po włączeniu plików cookies w przeglądarce i JavaSrcipt.

2. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne i ograniczenia sprzętowe po stronie Kupującego.


§6 Odpowiedzialność

1.Niedopuszczalne jest korzystanie ze Strony w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa i  postanowienia Regulaminu lub dobre obyczaje.

2. Niedopuszczalne jest przesyłanie przez Kupującego do Spółki ANPOL treści o charakterze obraźliwym, informacji wprowadzających w błąd, a także wirusów mogących wywołać uszkodzenia systemów komputerowych.

3. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. może zatrzymać wykonanie Umowy w przypadku:

- wykorzystywania Strony do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich

- narusza obowiązujące przepisy prawa i postanowienia Regulaminu.

4.Kupujący ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z działań niezgodnych zasadami Regulaminu

5. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. nie odpowiada za korzystanie przez Kupującego ze Strony www.an-pol.com.pl/sklep niezgodnie z Regulaminem oraz za decyzje podjęte na podstawie treści zawartych na stronie.

6. Niewłaściwe korzystanie ze Strony upoważnia ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j do podjęcia wszelkich działań, włącznie z wystąpienia na drogę sądową.

7.Przedstawione na Stronie www.an-pol.com.pl towary, informacje i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego z dnia 23.04.1964 r. / Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.ze  zmianami /.

8.Wybrane towary mogą być w czasowo objęte promocją, której warunki mogą różnić się od warunków zawartych w Regulaminie. Promocje, rabaty, itp., co do zasady nie łączą się.

9.Produkty dostarczane Kupującemu mogą w niewielkim stopniu różnić się od prezentowanych na Stronie. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, Kupującemu zostanie zaproponowany towar zbliżony do zamówionego lub niezwłocznie zwrócona cena wcześniej uiszczona.

10.W przypadku nie dostarczenia towaru pod adres wskazany przez Kupującego z przyczyn niezależnych od ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j jak np. z powodu błędnego adresu, nieobecności odbiorcy pod adresem Kupującego, nie ponosi wówczas  odpowiedzialności za nieterminowe wykonanie Usługi, a Kupujący zobowiązuje się w do ponownego poniesienia kosztów dostawy.

§7 Ochrona danych osobowych

1. Korzystania przez Kupującego z zamówienia towaru online spowoduje, że będzie  proszony o podanie określonych danych osobowych w celu zawarcia i wykonania Zamówienia. Przekazanie  danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji ustaleń.

2.Administratorem danych osobowych Kupującego, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami / jest ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j., a dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem reguł, spełniających wymagania polskiego prawa.

3.Dane osobowe Kupującego przetwarzane są dla realizacji Zamówienia i w zakresie dozwolonym prawem. Dane mogą być udostępniane podmiotom pracującym z ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. jedynie w związku z realizacją Zamówienia.

4.Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.

5.Jeżeli Kupujący chce być informowany o ofercie Spółki Anpol w zakresie sprzedaży towarów, chce otrzymywać informacje o promocjach prosimy o wyrażenie zgody na otrzymywanie tych informacji drogą mailową. Zgoda jest udzielana przez Kupującego po wybraniu odpowiedniej opcji zgody na naszej stronie. Kupujący może w dowolnym czasie zrezygnować z tych informacji.


§8 Reklamacje i odstąpienie od umowy

1.Reklamacje dotyczące realizacji Zamówienia należy zgłaszać na adres e-mail:                       www.an-pol.com.pl/sklep  lub drogą pocztową na adres: ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j., ul. Mokotowska 60, 02-384 Warszawa

2.Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje złożone w języku polskim.

3.Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje dane Kupującego: adres mailowy bądź adres zamieszkania, przedmiot reklamacji, opis wady, przyczynę reklamacji, oczekiwanie w związku z reklamacją, dokument potwierdzający zakup towaru.

4.Nie będą uwzględniane Reklamacje wykraczające poza zakres Regulaminu,  przepisów obowiązującego prawa oraz reklamacje zawierające nieprawidłowe lub niepełne dane wymagane zgodnie z ust. 3.

5. ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j. rozpatrzy Reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.

6.O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie pocztą elektroniczną lub pocztą zwykłą.

7.Kupujący będący konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu pod adresem: ANPOL Ryszard Polański, Marta Polańska sp. j., ul. Mokotowska 60, 02-384 Warszawa. Dotrzymanie terminu zapewnia prawidłowe wysłanie oświadczenia w wymaganym terminie.

8.Skuteczne odstąpienia od Umowy przez konsumenta, powoduje uznanie Umowy za niezawartą, a Strony zwracają sobie nawzajem, to co świadczyły, w niezmienionej formie, w terminie do 14 dni.


§9 Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Stronie e-market i zastępuje uprzednio obowiązujące postanowienia w tym zakresie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Regulamin w nowej treści wchodzi w życie z chwilą publikacji na stronie e-market i nie dotyczy zamówień złożonych przed datą zmiany.

3.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego,            w szczególności przepisy w zakresie usług świadczonych elektronicznie, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 / Dz.U.2013.1422 ze zmianami /

 

 

 Logowanie
 Załóż konto
 Przypomnij hasło
 

 Regulamin
 Kontakt
 Kurs EUR
 

 

UNIT CHEESE EASY 500 PLUS


------------------------
Pokaż wszystkie

 

ANPOL 2008